Molosy.pl - Warunki korzystania

Regulamin serwisu internetowego „molosy.pl" i/lub "molosy.pl"
oraz forum internetowego „molosy.pl/forum.php”
(zwany dalej: „Regulaminem”)

Rejestracja i założenie konta w serwisie „molosy.pl" i/lub "molosy.pl" jest bezpłatne. Poprzez rejestrację i założenie konta w serwisie molosy.pl każdy Użytkownik niniejszym oświadcza, że będzie przestrzegał reguł i zasad, które określa Regulamin. Jeżeli akceptujesz reguły i zasady Regulaminu, prosimy o zaznaczenie pola „zgadzam się”, a następnie prosimy przejść do dalszej części rejestracji. Jeżeli chciałbyś anulować rejestrację, kliknij w nawigacji na „Strona Główna”, aby powrócić do strony głównej.

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy regulamin określa zasady i reguły prowadzenia przez właściciela (zwaną dalej: „Właścicielem”) na rzecz osób korzystających z sieci publicznej Internet lub użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) serwisu internetowego „www.molosy.pl” wraz ze wszystkimi subdomenami ww. serwisów (zwanego dalej: „Serwisem”), w tym forum internetowego prowadzonego pod adresem „molosy.pl/forum.php” (zwanego dalej: „Forum”) w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii. Właściciel niniejszego Serwisu i Forum posiada następujący adres poczty elektronicznej: molosy@molosy.pl.
2. Poprzez rejestrację i założenie konta (zwanego dalej: „Kontem”) w Serwisie lub Forum oraz akceptację Regulaminu Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta oraz Usług, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie lub Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
3. Użytkownikiem może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem wyłącznie za uprzednią zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Poprzez rejestrację i założenie Konta w Serwisie lub Forum Użytkownik potwierdza, że jest osobą pełnoletnią.
4. Właścicielowi przysługuje prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Forum po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na nową treść i warunki Regulaminu.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu lub Forum, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie linku w nawigacji pod nazwą "Korzystanie z Serwisu lub Forum oznacza akceptację Regulaminu".
7. Właściciel nie weryfikuje, nie sprawdza, ani nie kontroluje danych Użytkownika, podawanych przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie lub Forum.

§ 2.
[Ogólne zasady korzystania z Serwisu]

1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter:
a) informacyjny w zakresie zagadnień związanych z zoologią;
b) użytkowy w zakresie oferowanej usługi przesyłania danych o zmianach w Serwisie oraz usługi zamieszczania ogłoszeń w bazie ogłoszeń zoologicznych (zwanych dalej łącznie: „Usługami”).
2. Informacji zamieszczonych lub zamieszczanych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć w szczególności jako sugestii, że:
a) możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego;
b) zwierzę lub osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia;
c) nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia;
d) produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
3. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.
4. Serwis lub Usługi mogą zostać zmienione przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
5. Korzystając z Konta Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość bądź uzasadnione przypuszczenie, że mają one charakter bezprawny lub samodzielnie zdecydował o ich usunięciu.
7. Użytkownikowi, który wyrazi wolę skorzystania z Usługi lub Usług i w tym celu udostępni wymagane dane, zostanie przypisane Konto, każdorazowo inne w zależności od możliwości technicznych i od rodzaju Usługi lub Usług.
8. Użytkownik może w dowolnym momencie zamknąć Konto lub zrezygnować z korzystania z Usług. Zamknięcie Konta lub rezygnacja z Usług nie jest równoznaczna z usunięciem Konta. Właściciel nie usuwa Kont Użytkowników oraz ich postów. Zamknięcie Konta lub rezygnacja z Usług oznacza brak możliwości korzystania lub wyłączenie Konta przez Właściciela. Wyłączone Konto będzie nieaktywne, bez uprawnień do pisania kolejnych postów i innych informacji. Wyłączone konto Użytkownika Forum może otrzymać od Właściciela nową dowolną nazwę konta, np. Gość-1252, czyli nazwa gość-... i numer identyfikacyjny konto w bazie danych. Po zamknięciu konta Właściciel jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta.
9. Uruchomienie Konta w celu korzystania przez Użytkownika z Usług następuje po uprzednim:
a) prawidłowym wprowadzeniu do formularza rejestracyjnego [„Formularz rejestracyjny”] danych wymaganych do korzystania z Usług oraz
b) zaakceptowaniu przez Użytkownika treści Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na danym formularzu typu "Zgadzam się", "Wyrażam zgodę", "Akceptuję" i/lub naciśnięcie przycisku o takiej treści i/lub kliknięcie w wstawiony do danego formularza przycisku typu "Akceptuję", "Zgadzam się", "Wyrażam zgodę", "Dodaj ogłoszenie" itp.
10. Udzielając informacji o danych, o których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych informacji i danych przez Właściciela w celach statystycznych, marketingowych, informacyjnych, reklamowych, handlowych, księgowych oraz w celu badania opinii publicznej.
11. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie lub odpłatnie, w zależności od Usługi.
12. Korzystanie z Konta podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
13. Korzystanie z Konta polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
14. Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania materiałów:
a) zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
b) zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
c) zawierających treści mające postać groźby, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
d) naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
e) zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej;
f) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
g) zawierających treści erotyczne, pornograficzne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również inne treści naruszające prawo.

§ 3.
[Zasady korzystania z Usługi subskrypcji]

1. Właściciel umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z usługi, polegającej na przesyłaniu do Użytkownika wszelkich informacji dotyczących treści Serwisu (zwanej dalej: „Usługą subskrypcji”).
2. Rozpoczęcie korzystania z Usługi subskrypcji jest jednoznaczne z zamówieniem przez Użytkownika wszelkich informacji z Serwisu, w szczególności równoznaczne z zamówieniem usługi przesyłania danych o zmianach w treści Serwisu. Udzielenie przez Użytkownika wyłącznie informacji adresie poczty elektronicznej Użytkownika nie zobowiązuje Właściciela do przesyłania zamówionych materiałów informacyjnych.
3. Usługa subskrypcji świadczona jest na rzecz Użytkownika w nie dających się z góry określić czasookresach i uzależniona jest od zmian wprowadzanych w treści Serwisu.

§ 4.
[Zasady korzystania z Forum]

1. Dostęp do Forum oraz do komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy Użytkownicy. Użytkownicy mają prawo publikować wpisy (posty) na Forum i używać Konta do celów związanych z korzystaniem z Forum.
2. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) reprezentuje własne poglądy lub opinie oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za publikowane treści. Użytkownik zamieszczający wypowiedź na Forum ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, poprzez zamieszczenie wypowiedzi i/lub zdjęcia.
3. Forum umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Właściciel nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
4. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem i/lub odczytem przesłanych na adres elektroniczny Użytkownika wiadomości;
b) treści komentarzy i innych tego typu wypowiedz Użytkowników;
c) treści postów zamieszczonych przez Użytkowników na molosy.pl/forum.php;
d) wykorzystania danych przesłanych na adres elektroniczny Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie;
e) niemożliwość przesłania zamówionych materiałów informacyjnych dotyczących treści Serwisu z przyczyn niezależnych od Właściciela;
f) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego Użytkownika;
g) wypowiedzi Użytkowników opublikowane na stronach serwisu;
h) działania osób z zewnątrz naruszające prawa oraz inne wszelkie okoliczności niezależne od Właściciela.
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy i innych wpisów Użytkowników, zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
6. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu bez podawania przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do nie usuwania żadnych informacji, w postaci wpisów (postów) na Forum, zdjęć w galerii, treści komentarzy i/lub innych, w przypadku braku nakazu i/lub stosownej dokumentacji odpowiednich władz i organów państwowych.
8. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub z Forum jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody i akceptacji na pozostawienie wszelkich informacji w Serwisie lub na Forum, również w przypadku zaprzestania korzystania z którejkolwiek Usługi bez prawa do żądania usunięcia jakichkolwiek informacji lub danych przechowywanych przez Właściciela, skryptach i na kopiach zapasowych.
9. Użytkownik zamieszczając wpis (post) na Forum nieodpłatnie upoważnia Właściciela do:
a) zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera;
b) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum;
c) publikowania, i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów (postów) w sieci Internet;
d) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
e) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
f) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);
g) cytowania, powielania, drukowania i korzystania z wpisów (postów) do realizacji działań marketingowych Serwisu;
h) dokonywania kompilacji wpisów (postów).
10. Treść Forum tworzona jest poprzez kolejno dodawane wpisy (posty) Użytkowników.
11. Jeżeli w danej usłudze (w danym dziale serwisu) są dodatkowe warunki i/lub nota prawna, oznacza to, iż stanowi ona integralną całość z niniejszym regulaminem.
12. Niedopuszczalne jest publikowanie na Forum wpisów (postów): zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych; naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich; mające postać groźby, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść; naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie; zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy; zawierających treści erotyczne, pornograficzne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również inne treści naruszające prawo.
13. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 12 powyżej bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 12 powyżej lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Konta dowolnego Użytkownika w każdym dziale Serwisu lub Forum, oraz blokowania dostępu do Serwisu i jego działów lub Forum bez podania powodu takiej decyzji i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
14. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Właściciel może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy zamieszczaniu wpisu.
15. Korzystając z Serwisu lub Forum Użytkownik wyraża zgodę na kopiowanie baz danych serwisu przez Właściciela i na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie udostępnionych informacji przez osoby korzystające z serwisu na rzecz Właściciela w celach statystycznych, marketingowych, informacyjnych, reklamowych, handlowych, księgowych oraz w celu badania opinii publicznej.
16. Użytkownik Forum umieszczając wpisy i zdjęcia na Forum wyraża zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Właściciela, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z pkt. 8 powyżej.
17. Właściciel podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.
18. Właściciel podejmie starania mające na celu usuwanie wszelkich wpisów (postów) naruszających niniejszy regulamin jak najszybciej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Właściciel nie ma możliwości zapoznania się z każdym wpisem (postem), i wyraża zgodę, że zawartość każdego wpisu (postu) na Forum wyraża poglądy i opinie Użytkownika, a nie Właściciela, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

§ 5.
[Warunki techniczne]

1. Korzystanie przez z Serwisu, Forum lub Usług wymaga dostępu do publicznej sieci Internet.
2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej.
3. Funkcja oraz cel oprogramowania i/lub danych nie będących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Właściciela i/lub Wykonawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługujecie się Państwo, jest następujący: serwer statystyk WWW i/lub hosting stron WWW oraz ułatwienie korzystania z usług – pliki cookies.

§ 6.
[Postanowienia dotyczące Właściciela]

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
2. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu, Forum oraz świadczonych Usług.
3. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
4. Właściciel nie jest zobowiązany do weryfikowania treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
5. Właściciel przechowuje dane i informacje gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu, Forum lub Usług przez Użytkowników. Dane udostępnione przez Użytkowników zbierane są w celu marketingowym, statystycznym oraz w celu badania opinii publicznej.
6. Wszystkie gromadzone dane udostępniane są przez Użytkowników dobrowolnie. Poprzez rejestrację i założenie Konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu badania opinii publicznej i/lub w związku z Usługami. Właściciel oświadcza, że dane Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim.
7. Żądanie usunięcia danych udostępnionych Właścicielowi, bez których nie jest możliwe wykonywanie Usług, jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług.
8. W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego wykonywanie Usług lub ze względu na właściwość Usługi albo  jeżeli niemożność wynika z odrębnych praw.
9. Celem zapobieżenia pozyskiwania, zmieniania lub innego wykorzystywania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, Właściciel zapewnia następujące środki techniczne: kodowanie bazy danych haseł dostępu do danych; zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem. W każdym czasie Właściciel ma prawo do udostępnienia dodatkowych środków technicznych typu: kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem lub innych.
10. Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
11. W celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Serwis używa cookies. Cookies są to niewielkie informacje zapisane przez serwer WWW na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Każdy Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal na korzystanie z Usług. Cookies są stosowane na przykład do przechowywania identyfikatora dostępu Użytkownika do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z dysku Użytkownika, przejmowania poczty elektronicznej lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji Użytkownika. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów. Właściciel zbiera Państwa dane eksploatacyjne informujące o tym, ilu Użytkowników korzysta z Serwisu oraz Usług. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do komputera kontaktującego się z Serwisem. Komputery prezentujące Użytkownikowi serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji komputera Użytkownika z wykorzystaniem adresu IP. Sieć Właściciela zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem, Forum lub Usługami.

§ 7.
[Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie uwagi składane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Forum oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: molosy@molosy.pl w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, Forum lub Usług ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
4. Treść Serwisu i/lub Forum chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu lub Forum nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby Użytkownicy przeglądali Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie Właściciela są zabronione.
5. Nazwy produktów i/lub usług Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie prawnej i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku z czym dostępu Użytkowników do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
6. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, prawa do projektu racjonalizatorskiego, prawa do wzoru zdobniczego, prawa do patentu oraz prawa do jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.


Copyright © wszelkie prawa zastrzeżone 2002 - 2017 Serwis Molosy.pl

Copyright © All right reserved 2017 Molosy.pl
.